Tarix
1
. XX asr bоshlarida Angliyaning jahоnda оrqada qоlishi sabablari хatо bеrilgan javоbni tоping.
A
Gеrmaniya va AQSh tоvarlari Angliya tоvarlarini bоzоrlarda ta’qib qila bоshladi
B
Angliya mustamlakalari mustaqil bo`lib chiqib kеta bоshladi
C
Kapitalning asоsan chеtga chiqarilishi edi
D
Angliya harbiy хarajatlarni ko`paytirishga majbur edi
2
. Qadimgi dunyo tarixi qachon boshlangan?
A
Yer yuzida davlat paydo bo‘lgandan
B
Yer yuzida odam paydo bo‘lgandan
C
Yer yuzida qurol paydo bo‘lgandan
D
Yer yuzida shahar paydo bo‘lgandan
3
Qaysi fanni buyuk o‘qituvchi deb atashadi?
A
Mantiq
B
Fizika
C
Tarix
D
Kimyo
4
Yer yuzida odam paydo bo‘lganidan to milodiy 476-yilda G`arbiy Rim imperiyasi qulashiga qadar bo‘lgan voqealar qaysi tarixni tashkil etadi?
A
Ibtidoiy rivojlanish tarixi
B
Ilk o‘rta asrlar tarixi
C
Ibtidoiy jamoa tarixi
D
Qadimgi dunyo tarixi
5
. Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi avval qayerda, so‘ng qayerda boshlangan?
A
Avval Qadimgi Sharqda, so‘ng Krit orolida
B
Avval Qadimgi Janubda, so‘ng Sitsiliyada
C
Avval Qadimgi Shimolda, so‘ng Sardiniyada
D
Avval Qadimgi G‘arbda, so‘ng Kipr orolida
6
Moxenjodaro qayerda joylashgan?
A
Gang vodiysida
B
Hind vodiysida
C
Tigr vodiysida
D
Dajla vodiysida
7
”Avesto” qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?
A
O‘rta Osiyo
B
Hindlar
C
Misrliklar.
D
Yunonlar
8
. "Rigveda" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?
A
Hindlar
B
Yahudiylar
C
Misrliklar
D
Yunonlar
9
Voqealarning yilma-yil qayd etib borilishi nima deb ataladi?
A
Yilnoma
B
Qaydnoma
C
Xronologiya
D
Biografiya
10
Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topishi davrini olimlar nima deb ataydilar?
A
Korporatsiya
B
Sivilizatsiya
C
Emigratsiya
D
Urbanizatsiya
11
. "Piramidalar matnlari" va "Marhumlar kitobi" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi.
A
Yunonlar
B
Hindlar
C
Misrliklar
D
O‘rta Osiyo
12
Tangalarni tadqiq etish bilan qaysi fan shug‘ullanadi?
A
Geografiya
B
Biografiya
C
Epigrafika
D
Numizmatika
13
. Krit oroli qayerda joylashgan?
A
Mesopotamiya
B
Italiya
C
Misr
D
Yunoniston
14
Persepol qayerda joylashgan ?
A
Xorazm
B
Hindiston
C
Eron
D
Misr
15
Tarjimayi hol qanday ataladi?
A
Numizmatika
B
Biografiya
C
Epigrafika
D
Geografiya
16
Qadimgi dunyo tarixi qachon va qanday tugagan?
A
475-yil Rossiya burjua inqilobi boshlanishi bilan
B
473-yil Angliya burjua inqilobi boshlanishi bilan
C
474-yil Sharqiy Rim imperiyasi qulashi bilan
D
476-yil G`arbiy Rim imperiyasi qulashi bilan