Tarix
1
. Qachon Yangi Bobil podsholigi vujudga keldi?
A
Mil. avv. V asr
B
Mil. avv. VIII asr
C
Mil. avv. VII asr
D
Mil. avv. VI asr
2
. Shumer mixxati dastavval qanday so‘zlarni anglatgan rasmlardan iborat edi?
A
Oy va Quyosh
B
Yer va Osmon
C
Suv va Quyosh
D
Oy va Yulduzlar
3
Kim turar joy binolari va mudofaa devorlari qurilishida pishgan g‘isht ishlatish to‘g‘risida farmon beradi?
A
Xammurapi
B
Navuxodonosor II
C
Oshshurbanapal
D
Salmanasar
4
. Xammurapi qonunlarida yong‘in mahalida o‘g‘irlik ustida qo‘lga tushgan kimsa qanday jazolangan?
A
Qatl etilgan
B
Qo‘llari kesilgan
C
Ko‘zlari jarohatlangan
D
Olovga otilgan
5
. Qayer Frot va Dajla daryolari o‘zanlari deyarli bir-biriga qo‘shilib ketadigan bir makonda joylashgandi?
A
Troya
B
Akkad
C
Bobil
D
Elam
6
. Xammurapi qanday nom qoldirgan?
A
Qonunlar tuzgan hukmdor
B
Birinchi bo‘lib Quddusni vayron qilgan hukmdor
C
Ko‘plab hudularni zabt etgan hukmdor
D
Ibodatxona qurdirgan hukmdor
7
Bobilda o‘quvchilar loy taxtachalarga nimadan yasalgan tayoqchalar bilan yozishgan?
A
Suyak
B
B, C
C
Yog‘och
D
Metal
8
Xammurapi vafotidan keyin kimlarning bosqini Bobil zavolga yuz tutishiga zamin hozirladi?
A
Elamiylar
B
Kassitlar
C
Xurritlar
D
Amoriylar
9
Qaysi so‘z "Xudolar darvozasi" degan ma'noni bildiradi?
A
"Akkad"
B
"Troya"
C
"Elam"
D
"Bobil"
10
. Mesopotamiyaning qayerlarida zodagonlar va badavlat odamlar oilalari farzandlari ta'lim oluvchi maktablar tashkil qilingan edi?
A
Ajnabiylar palestrlari va gimnaziyalarda
B
Hukmdorlar saroylari va ibodatxonalarda
C
Savdogarlar maktablari va zikkuratlarda
D
Hunarmandlar sexlari va madrasalarda
11
. Mil. avv. II ming yillikda qaysi podsholik Mesopotamiya janubidagi eng yirik qudratli davlatga aylandi?
A
Troya
B
Elam
C
Bobil
D
Akkad
12
. Xammurapi qonunlari nimani to‘xtatishda ahamiyatli bo‘ldi?
A
Odam o‘ldirish
B
Firibgarlik
C
Yolg‘onchilik
D
Talon-taroj va o‘g‘irlik
13
. Qaysi shaharning bosh ko‘chasi iloha Ishtar darvozasi bilan tugallangan?
A
Elam
B
Akkad
C
Bobil
D
Troya
14
. Kimning hukmronligi davrida Yangi Bobil o‘z ravnaqi cho‘qqisiga erishadi?
A
Navuxodonosor II
B
Xammurapi
C
Salmanasar
D
Oshshurbanapal
15
. Bobil minorasi rasmi qachon chizilgan?
A
1595-yil
B
1523-yil
C
1563-yil
D
1578-yil
16
. Xammurapi qonunlarida binokor qurgan uy to‘satdan qulab, biror kishini bosib qolsa, arxitektor qanday jazo olgan?
A
Ko‘zlari jarohatlangan
B
Qatl etilgan
C
Olovga otilgan
D
Qo‘llari kesilgan
17
. Kim mil. avv XVIII asrda butun Mesopotamiyani yagona podsholik atrofida birlashtiradi?
A
Navuxodonosor II
B
Salmanasar
C
Xammurapi
D
Oshshurbanapal
18
. Qaysi qonun nomigagina podshoning qarori bo‘lmasdan, xudolar xohish-irodasi sifatida talqin etilgan, shuning uchun ham so‘zsiz, og‘ishmasdan bajarish talab qilinardi?
A
Xammurapi qonunlari
B
Drakont qonunlar
C
Solon qonunlari
D
Perikl qonunlari
19
. Shumerliklarda Oy yili necha kundan iborat bo‘lgan?
A
354 kun
B
355 kun
C
353 kun
D
352 kun
20
. Olam yaratilishi haqidagi eng qadimgi asotirlardan biri qayerda yaratilgan edi?
A
Italiya
B
Mesopotamiya
C
Yunoniston
D
Misr
21
Xammurapi qonunlarida shifokor amalga oshirgan jarrohlik muolajasi natijasida bemor bevaqt vafot etsa, shifokor qanday jazolangan?
A
Olovga otilgan
B
Ko‘zlari jarohatlangan
C
Qatl etilgan
D
Qo‘llari kesilgan
22
Navuxodonosor II hukmronlik qilgan davrda Bobil shahrining qancha darvozasi bo‘lgan?
A
12 ta
B
4 ta
C
16 ta
D
8 ta
23
. Shumerliklarda Quyosh yili necha kundan iborat bo‘lgan?
A
365 kun
B
367 kun
C
366 kun
D
368 kun
24
. Qaysi hukmdor Misrni yangi Bobil podsholigiga qo‘shib oladi?
A
Xammurapi
B
Salmanasar
C
Oshshurbanapal
D
Navuxodonosor II
25
. Bobilda qaysi darvoza afsonaviy hayvonlar tasviri bilan bezalgan?
A
Shamash
B
Ishtar
C
Ea
D
Sina
26
. Forslar qachon Bobilni bosib oldilar
A
Mil. avv. 539-yil
B
Mil. avv. 537-yil
C
Mil. avv. 540-yil
D
Mil. avv. 538-yil
27
. Qaysi hukmdor Iyerusalim (Quddus) ni vayron qilib tashlaydi?
A
Oshshurbanapal
B
Salmanasar
C
Navuxodonosor II
D
Xammurapi
28
. Bobil minorasi rasmi kim tomonidan yaratilgan?
A
P. Breygel
B
L.D.Vinche
C
G. Bexaym
D
D. Torres
29
. Kimning hukmronligi davrida Bobil eng qudratli davlatga aylanadi?
A
Navuxodonosor II
B
Salmanasar
C
Oshshurbanapal
D
Xammurapi
30
Quyidagi voqealardan qaysi biri Qadimgi Mesopotamiya tarixiga oid emas?
A
Shaxmat yaratilishi
B
Quyosh va oy taqvimini yaratishi
C
Mixxat yozuvining ixtiro qilinishi
D
Sanoq tizimini yaratishi
31
Qaysi sohadagi bilimlar shumerliklar va Bobilliklarni kemalarda dengiz bo‘ylab suzishlarida qo‘l keladi?
A
Astronomiya
B
Matematika
C
Kemasozlik
D
Geografiya