Tarix
1
. Doro I hukumronligi davrida qayerdan qayerga qadar yastangan ulkan davlat barpo etildi?
A
Xitoydan, O’rtayer dengiziga qadar
B
Sariq dengizdan, O’rtayer dengiziga qadar
C
Kaspiy dengizdan, O’rtayer dengiziga qadar
D
Hindiston shimolidan, O’rtayer dengiziga qadar
2
Kim Misrni zabt etishi bilan Eron davlati hududini nihoyatda kengaytirdi?
A
Kserks
B
Kambiz II
C
Doro
D
Kir II
3
. Ahamoniylardan qaysi hukmdor qo’shinlarni qaytadan tuzdi?
A
Kserks
B
Kambiz
C
Doro I
D
Kir II
4
. Elamda jahondagi eng qadimiy ...
A
Yozuv vujudga kelgan
B
Tanga zarb etilgan
C
Zeb-ziynat buyumlari yaratilgan
D
Din vujudga kelgan
5
Qaysi podsholikni bo'ysundirgandan so'ng Kir II ulkan lashkar tuzdi va bosqinchilik yurishlarini davom ettirdi?
A
Ossuriya
B
Midiya
C
Yahudiya
D
Parfiya
6
. Kim Fors podsholigiga asos solgan?
A
Kserks
B
Doro I
C
Kambiz
D
Kir II
7
Fors shohlarining qayerlarga o’yib yozilgan mixxat bitiklari hozirgacha saqlanib qolgan? 1. Naqshi Rustam qoyalariga; 2. Ekbatana shahri devorlariga; 3. Behistun qoyalariga; 4. Suza shahri devorlariga; 5. Kiropolis saroyi devorlariga; 6. Persepol saroyi devorlariga.
A
1, 3, 6
B
1, 3, 4
C
2, 3, 6
D
3, 5, 6
8
Hozirgi qaysi davlat hududida Fors podsholigi vujudga keldi?
A
Suriya
B
Eron
C
Misr
D
Turkiya
9
. Quyidagi qaysi hududni Kir II zabt etmagan?
A
Frakiya
B
Lidiya
C
Bobil
D
Armaniston
10
. Qadimgi forslar yozuvi qanday bo’lgan?
A
alifbo ko’rinishini eslatuvchi belgilar shaklida
B
mixxatsimon belgilar shaklida
C
rasm-belgili shaklda
D
turli chizmalar shaklida
11
. Doro I qachon taxtga o’tirgan?
A
Mil. avv. 523-yilda
B
Mil. avv. 525-yilda
C
Mil. avv. 524-yilda
D
Mil. avv. 522-yilda
12
Ahamoniylar sulolasiga mansub shohlar asos solgan Fors podsholigi qachon vujudga keldi?
A
Mil. avv. VII asr
B
Mil. avv. V asr
C
Mil. avv. VI asr
D
Mil. avv. VIII asr
13
. Qachon Fors davlati barham topdi?
A
Mil. avv. 539-yil
B
Mil. avv. 330-yil
C
Mil. avv. III asr
D
Mil. avv. 530-yil
14
. Persopol bo`rtma naqshlarida Ahamoniylar bo`ysindirgan ko`pgina xalqlar va elatlarning nomlari saqlanib qolingan, ularda asosan …
A
Eronliklar tamonidan bosib olinish jarayonlari aks etirilgan
B
Eron shohi bilan janglari aks etirilgan
C
Eron shohlaribilan shartnoma tuzish tasvirlangan
D
Fors shohlariga o‘lpon keltirayotgan holatda tasvirlangan
15
. Eron hududida qadim zamonlarda qaysi qabilalar yashab kelgan?
A
Shumerlar va akkadlar
B
Kassiylar va elamiylar
C
Midiyaliklar va forslar
D
Parfiyaliklar va saklar
16
. Quyidagi qaysi javob Doro I bilan bog’liq emas?
A
Oltin tanga zarb ettirdi
B
Finikiyani bo’ysundirdi
C
Persepol shahridan O‘rtayer dengiziga qadar «shoh yo‘li» degan savdo yo‘lini qurdirgan
D
Qora dengiz bo’ylarida yashovchi skiflar ustiga yurish qildi
17
. Vaqtlar o’tib Eron hududiga kimlar ko'chib o'rnashadi?
A
Kassiylar va elamiylar
B
Parfiyaliklar va saklar
C
Shumerlar va akkadlar
D
Midiyaliklar va forslar
18
Qachon Midiya qudratli davlatga aylandi?
A
Mil. avv. VI asr
B
Mil. avv. VIII asr
C
Mil. avv. VII asr
D
Mil. avv. V asr
19
. Elam davlati qayerda vujudga kelgan?
A
Eronning shimoli-sharqiy qismida
B
Eronning janubi-g‘arbiy qismida
C
Eronning janubi-sharqiy qismida
D
Eronning shimoli-g‘arbiy qismida
20
Elam podsholigining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?
A
Tushpa
B
Xattusa
C
Suza
D
Nineviya
21
. Fors davlatini kim bosib oldi?
A
Gannibal
B
Konstantin
C
Aleksandr
D
Salavka
22
. Qaysi shaharda yuz ustunli zali bo'lgan saroyning qoldiqlari saqlanib qolingan?
A
Kiropolis
B
Persepol
C
Ekbatana
D
Suza
23
. Ahamoniylardan kimlarning yuz ustunli zali bo'lgan saroyning qoldiqlari saqlanib qolingan? 1. Kir II 2. Kserks 3. Kambiz 4. Doro I
A
3, 4
B
1, 3
C
1, 2
D
2, 4
24
. Kimning hukmronligi davrida Midiya qudratli davlatga aylandi?
A
Menua
B
Sardur
C
Kiaksar
D
Astiag
25
. Midiya joylashgan hududni aniqlang?
A
Kaspiy dengizi shimoli-g’arbi
B
O’rtayer dengizi shimoli-g’arbi
C
O’rtayer dengizi janubi-g’arbi
D
Kaspiy dengizi janubi-g’arbi
26
Qachon Ahamoniylar sulolasidan bo'lgan podsho barcha forslarni birlashtirdi?
A
Mil. avv. 558-yil
B
Mil. avv. 557-yil
C
Mil. avv. 560-yil
D
Mil. avv. 559-yil
27
. Quyidagi tarixiy voqealarning qaysi biri fors shohi Doro I faoliyati bilan bog’liq? 1. Misrning zabt etilishi; 2. Bobilning zabt etilishi; 3. mamlakatning satraplikka bo’linishi; 4. Midiyaning qo’shib olinishi; 5. “darik” deb nomlangan oltin tangalarning muomalaga kiritilishi: 6. Persepoldan O’rtayer dengiziga qadar “Shoh yo’li” deb nomlangan savdo yo’lining qurilishi.
A
2, 3, 5
B
3, 4, 5
C
1, 5, 6
D
3, 5, 6
28
. Qachon Elam davlati vujudga keldi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 2 ming yillikda
29
Qachon Midiya Bobil bilan ittifoq bo'lib Ossuriyani bosib oldi?
A
Mil. avv. 607-yil
B
Mil. Avv. 608-yil
C
Mil. avv. 605-yil
D
Mil. avv. 606-yil
30
. Quyidagi voqealar qaysi fors shohi hukmronligi davrida yuz berganligini aniqlang. 1. Kichik Osiyodagi yunon shahar-davlatlarining bosib olinishi; 2. Falastin egallanishi 3. Misrning bosib olinishi; a) Doro I b) Kambiz c) Kir II.
A
1-b, 2-c, 3-a
B
1-c, 2-a, 3-b
C
1-a, 2-c, 3-b
D
1-a, 2-b, 3-c