Tarix
1
. Kulolchilik va to‘quvchilik qaysi davrda vujudga kelgan?
A
paleolit
B
eneolit
C
Mezolit
D
neolit
2
Qaysi davrda urug‘ jamoasi paydo bo’lgan?
A
Ilk paleolit
B
O‘rta paleolit
C
A, B, C
D
So‘nggi paleolit
3
. Qaysi davrda odamlar sun'iy tarzda olov hosil qilishgan?
A
Ilk paleolit
B
So‘nggi paleolit
C
O‘rta paleolit
D
A, B, C
4
. So‘ngi paleolit davri odamlari qayerdan topilgan?
A
Farg‘ona
B
Toshkent
C
Samarqand
D
A, B, C
5
. Yurtimizda mezolit davriga oid bo‘lgan qaysi manzilgohda qoyatosh rasmlari mufassal o‘rganilgan?
A
Teshiktosh
B
Qo‘shilish
C
Zarautsoy
D
Jarqo‘ton
6
Quyidagi insoniyat hayotidagi yangiliklarning qaysi birlari so‘nggi paleolit davriga taalluqli emas? 1) tabiiy olovdan foydalanish; 2) zeb-ziynat buyumlari yasash; 3) sun’iy boshpanalar qurish; 4) qoyatosh suratlari; 5) to‘quvchilik; 6) mikrolit qurollar yasash; 7) sun’iy olovdan foydalanish; 8) dastlabki dafn etish tartiblarining vujudga kelishi.
A
2, 6, 7, 8
B
1, 3, 4, 5
C
1, 5, 6, 8
D
1, 4, 5, 6
7
. Mezolit davriga xos xususiyatlarni ko‘rsating. 1. muzlik davri poyoniga etgan 2. iqlim ancha iligan 3. odamlar turmushida o‘zgarishlar bo‘lgan 4. diniy qarashlar vujudga keldi 5. olov kashf etilgan 6. o‘q-yoy kashf etilgan 7. kromanyon odam yashagan 8. hayvonlar qo‘lga o‘rgatila boshlandi 9. odamlar hayotida katta o‘zgarish bo‘lmagan
A
1, 2, 3, 4, 5, 8
B
1, 2, 3, 6, 8
C
1, 2, 4, 6, 8, 9
D
2, 4, 5, 6, 7, 9
8
. Qachon urug‘ jamoalari ajralib chiqishdi?
A
Mil. avv. 100-40 ming yilliklar
B
Mil. avv. 500-300 ming yilliklar
C
Mil. avv. 300-100 ming yilliklar
D
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
9
. Qaysi davrda Qadimgi sharqning turli viloyatlarida ishlab chiqaruvchi xo‘jalik- dehqonchilik va chorvachilikka o‘ta boshlaydi?
A
Eneolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Paleolit
10
. Odamlar qachondan va qaysi davrdan boshlab kesuvchi, arralovchi va parmalochi mehnat qurollari yasaydigan bo‘lishgan?
A
Mil. avv. 4-3 ming yilliklar
B
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
C
Mil. avv. 3-2 ming yilliklar
D
Mil. avv. 12-7 ming yilliklar
11
. Qaysi manzilgoh Ohangaron daryosi vodiysida joylashgan?
A
Selungur
B
Zarautsoy
C
Ko‘lbuloq
D
Teshiktosh
12
. Neolit davrida o‘troq turmush tarzi va mehnat qurollarining yanada takomillashishi jamoalarning …
A
dehqonchilikka o‘tish imkoniyatini vujudga keltirdi
B
Chorvachilikning dehqonchilikdan ajralib chiqishiga olib keldi
C
dastlabki su’niy boshpanalar qurishiga imkoniyat yaratdi
D
hunarmandchilikning shakllanishiga olib keldi
13
. Neolit davri boshlanishini nima bilan belgilaydilar?
A
Suyakdan musiqa asboblari kashf etilishi bilan
B
Sopol idishlar yasashning kashf etilishi bilan
C
Mis ko‘zgular kashf etilishi bilan
D
G‘ildirakning kashf etilishi bilan
14
. Mikrolitlar – mayda tosh qurollar qaysi davrda kashf etilgan?
A
Mezolit
B
Paleolit
C
Eneolit
D
Neolit
15
. Qaysi davrda odam toshga ishlov berishning silliqlash, arralash, sirlash va teshikchalar parmalashni qo‘llay boshladi?
A
Mezolit
B
Neolit
C
Paleolit
D
Eneolit
16
. Quyidagi ixtirolardan so‘nggi paleolit davriga taalluqlilarini aniqlang? 1) tabiiy olovdan foydalanish; 2) g‘orlarda yashashning o‘zlashtirilishi; 3) Inson endilikda taqinchoqlar – munchoqlar, tumorlar va uzuklar ham yasay boshlagan; 4) turar joylar qurilishi; 5) mikrolit qurollar yasash; 6) kulolchilikning ixtiro qilinishi; 7) sun’iy olovning kashf etilishi; 8) o‘q-yoyning ixtiro qilinishi; 9) kesuvchi, arralovchi va parmalovchi qurollar yasay boshlanishi; 10) paxsa uylar qurishning boshlanishi; 11) eng qadimiy dafn tartiblari vujudga kelishi; 12) qoyatosh suratlari paydo bo‘lishi.
A
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
B
2, 3, 5, 7, 8, 9, 12
C
3, 4, 7, 9, 12
D
4, 5, 7, 9, 10
17
. Qachon urug‘ a’zolari bitta manzilgohda yashagan
A
Mil. avv. 4-3 ming yilliklar
B
Mil. avv. 6-4 ming yilliklar
C
Mil. avv. 12-7 ming yilliklar
D
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
18
. Obishir, Qo‘shilish, Machay qaysi davrga oid?
A
Paleolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Eneolit
19
Quyidagi voqea va jarayonlardan so‘nggi poleolit davriga xos bo‘lmaganini aniqlang.
A
Insonlar mikrolitlar- mayda tosh qurollardan foydalana boshladi
B
Insonlar munchoq, tumor va uzuklar yasay boshladilar
C
Urug‘ jamoalari vujudga kela boshladi
D
Sun’iy olov kashf etildi
20
. Nealit davrida kiyim-kechaklar nimadan tayyorlangan?
A
Tola va jun
B
Daraxt novdasi
C
A va B
D
Teri
21
. Qaysi davrda odamlar kiyim-kechak tayyorlashda hayvonlar terisini ishlatishgan?
A
Ilk paleolit
B
A, B, C
C
O‘rta paleolit
D
So‘nggi paleolit
22
. Zarautsoy qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid?
A
Neolit
B
Eneolit
C
Mezolit
D
Paleolit
23
. Qaysi davrda paxsa imoratlar qurish boshlandi
A
Eneolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Paleolit
24
So‘nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosi?
A
Turar joylar qurilishi
B
Ziroatchilik paydo bo‘lishi
C
Olov ixtiro qilinishi
D
O‘q-yoyning kashf etilishi
25
. Inson qachondan va qaysi davrdan boshlab taqinchoqlar - munchoqlar, tumorlar va uzuklar yasay boshladi?
A
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
B
Mil. avv. 3-2 ming yilliklar
C
Mil. avv. 4-3 ming yilliklar
D
Mil. avv. 12-7 ming yilliklar
26
. Qaysi davr boshlanishi bilan Muzlik davri poyoniga yetdi?
A
Paleolit
B
Eneolit
C
Neolit
D
Mezolit
27
. Mezolit davriga oid manzilgohlar qayerdan topilgan?
A
A va B
B
Pomirdan
C
Farg`ona vodiysining tog`oldi va tog`li tumanlarida
D
Toshkent vohasida hamda O‘zbekiston janubida
28
Qaysi davrlarda odam toshdan kichik mehnat qurollari - mikrolitlar yasashni qo‘llaydilar?
A
Mezolit va neolit
B
Eneolit va bronza 2.
C
Neolit va eneolit
D
Paleolit va mezolit
29
. Qachonga kelib insoniyat o‘z rivojida yana bir pog‘onaga yuksaladi?
A
so‘nggi paleolit
B
mezolit
C
ilk paleolit
D
o‘rta paleolit
30
. Nima bilan ov qilinganda o‘lja oldingisiga qaraganda mo‘l-ko‘l bo‘ldi?
A
To‘r
B
Itlar
C
O‘q-yoy
D
Nayza
31
Nimaning rivojlanishi hunarmandchilikning shakllanishiga olib keladi?
A
Dehqonchilik va chorvachilik
B
Kulolchilik va to‘quvchilik
C
Mikrolitlar yasash
D
Sopol idishlar yasash
32
. Qachondan boshlab odamlar sun'iy tarzda olov hosil qilishgan?
A
Mil. avv. 100-40 ming yilliklar
B
mil. avv. 40-12 ming yilliklar
C
Mil. avv. 300-100 ming yilliklar
D
Mil. avv. 500-300 ming yilliklar
33
. Neolit davrining eng kata ixtirosi?
A
sopol idishlar
B
Mikrolitlar
C
dehqonchilik va chorvachilik
D
mis
34
. Mezolit davri oxirida ... xo‘jalikning yangi tarmoqlari - ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi?
A
Janubiy Osiyo
B
O‘rta Osiyo
C
Old Osiyo
D
Yevropa
35
. Neolit davrining muhim kashfiyoti va ixtirosi nima edi?
A
Sopol idishlar yasash
B
Kulolchilik va to‘quvchilik
C
Mikrolitlar yasash
D
Dehqonchilik va chorvachilik
36
. Qaysi davrda aksariyat qabilalar o‘troq turmush tarziga o‘tib, doimiy turar joylar qura boshlagan?
A
Mezolit
B
Paleolit
C
Neolit
D
Eneolit
37
. Mezolit davriga oid manzilgohlar?
A
Selungur, Ko‘lbuloq, Teshiktosh
B
Zamonbobo, Sopollitepa, Jarqo‘ton
C
Oltintepa, Namozgoh, Sarazm
D
Obishir, Qo‘shilish, Machay
38
. Qachondan boshlab odamlar turar joylar qura boshladilar?
A
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
B
Mil. avv. 500-300 ming yilliklar
C
Mil. avv. 300-100 ming yilliklar
D
Mil. avv. 100-40 ming yilliklar
39
. Qachondan inson hayvonlarni qo‘lga o‘rgata boshladilar?
A
Mezolit davri boshida
B
So‘nggi paleolitda
C
Mezolit davri oxirida
D
Mezolitda
40
. Qaysi davr oxirida inson hayvonlarni qo‘lga o‘rgata boshladi?
A
Paleolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Eneolit
41
Insonlar tomonidan munchoqlar, tumorlar va uzuklar qaysi tarixiy davrdan boshlab yasala boshlangan?
A
mezolit
B
so‘nggi paleolit
C
o‘rta paleolit
D
ilk paleolit
42
. Qachon o‘q-yoy ixtiro qilindi?
A
eneolit
B
mezolit
C
neolit
D
bronza
43
Qachondan boshlab odamlar kiyim-kechak tayyorlashda hayvonlar terisini ishlatishgan?
A
Mil. avv. 100-40 ming yilliklar
B
Mil. avv. 300-100 ming yilliklar
C
Mil. avv. 500-300 ming yilliklar
D
Mil. avv. 40-12 ming yilliklar
44
. Nimaning kashf etilishi odamlarda chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyatini beradi?
A
Changak
B
O‘q-yoy
C
Nayza
D
to‘r
45
. Qaysi davrda Old Osiyoda xo‘jalikning yangi tarmoqlari - ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi?
A
Mezolit davri boshida
B
Mezolit davri oxirida
C
Neolit davri boshida
D
Neolit davri oxirida
46
. Quyidagi qaysi davrga kelib toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o‘zgaradi?
A
eneolit
B
So'ngi paleolit
C
neolit
D
mezolit
47
. Bugungi kunda mezolit davriga oid qanchadan ortiq manzilgohlar ochilgan?
A
150 ortiq
B
200 ortiq
C
50 ortiq
D
100 ortiq