Tarix
1
Temirdan yasalgan buyumlar Kavkazdagi qaysi yodgorlikdan topilgan?
A
Kapova
B
Maykop
C
Dog‘iston
D
Abxaziya
2
O‘rta Osiyo jamiyati asosi haqida m’lumotlarni qaysi manbada aks etgan?
A
“Avesto”
B
Geradotning “Tarix” asari
C
Behistun yozuvlari
D
“Kultegin” bitiktoshi
3
. Katta patriarxat oila bu?
A
"Nmana"
B
" Zantu"
C
"Vis"
D
"Varzana"
4
. Temirdan birinchi bo‘lib kimlar foydalana boshlaganlar?
A
Urartlar
B
Hindlar
C
Yunonlar
D
Xettlar
5
. Temirdan ishlangan xanjar va qin nechanchi ming yillikka oid?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 2 ming yillikda
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
6
Quyidagilardan qaysi biri O‘rta Osiyo jamiyati asosini tashkil etgan?
A
“Nmana”
B
“Vis”
C
“Zantu”
D
“Dax’yu”
7
. Hududiy qo‘shnichilik jamoasi bu?
A
"Vis"
B
"Varzana"
C
" Zantu"
D
"Nmana"
8
O‘rta Osiyodan topilgan ilk temirdan yasalgan buyumlar nechanchi asrlarga oid?
A
Mil. avv. VII-VI asrlar
B
Mil. avv. IX -VIII asrlar
C
Mil. avv. VI-V asrlar
D
Mil. avv. VIII-VII asrlar
9
. Qabila bu?
A
"Nmana"
B
Dah'yu"
C
"Zantu"
D
"Varzana"
10
Qachon O‘rta Osiyo aholisi to‘rt guruhga bo‘linadi?
A
Temir davri oxirida
B
Temir davri boshida
C
Temir davri o‘rtalarida
D
Bronza davri oxirida
11
. Ijtimoiy tuzum taraqqiyotini ketma-ketlikda joylashtiring? 1. Ibtidoiy to‘da 2. Qabila 3. Urug‘ 4. Qabilalar ittfoqi.
A
1, 3, 2, 4
B
2, 4, 1, 3
C
1, 2, 3, 4
D
4, 3, 2, 1
12
. Temir davrida katta maydonlarda dehqonchilikning rivojlanishiga imkon yaratib bergan mehnat qurollarini ko‘rsating. 1. Ketmon 2. Bolta 3. Belkurak 4. Omoch 5. Tesha
A
1, 3
B
2, 4
C
1, 2
D
2, 3
13
. Odamlar … va … ga ishlov bergan davrlardan ko‘p asrlar o‘tib, temirdan mehnat qurollari yasash imkoni paydo bo‘ladi?
A
Qalay va mis
B
Mis va bronza
C
Bronza va rux
D
Qalay va qo‘rg‘oshin
14
. O‘rta Osiyoda aholi to‘rt guruhga bo‘lingan bo‘lib, ularni ketma-ketlikda joylashtiring? 1. Kohinlar 2. Jangchilar 3. Dehqonlar 4. Hunarmandlar
A
1, 2, 3, 4
B
2, 4, 1, 3
C
4, 3, 2, 1
D
1, 3, 2, 4
15
. Temirdan xettlardan so‘ng qaysi mamlakat xalqlari foydalana boshlaganlar?
A
Falastin, Suriya, Livan
B
Kavkazorti, Eron, Mesopotamiya
C
Xitoy, Hindiston, Yaponiya
D
Misr, Gretsiya, Italiya
16
. Temir necha gradusda eriydi?
A
1500°C
B
1300°C
C
1600°C
D
1400°C
17
. Urug‘ jamoasi bu?
A
"Vis"
B
" Zantu"
C
"Varzana"
D
"Nmana"
18
Qabilalar ittifoqi bu?
A
"Zantu"
B
"Nmana"
C
“Dah'yu"
D
"Varzana"
19
. Temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari topilgan eng qadimiy yodgorliklar qaysi hududlarda joylashganligini aniqlang.
A
Falastin va Hindistonda
B
Kichik Osiyo va Eronda
C
Mesopotamiya va Indoneziyada
D
Misr va Kavkazda
20
. Temirdan birinchi bo‘lib qayerda foydalana boshlaganlar?
A
Kichik Osiyo
B
Sharqiy Osiyo
C
Janubiy Osiyo
D
O‘rta Osiyo
21
Qabilalar ittifoqiga kimlardan saylangan sardorlar rahbarlik qilgan?
A
Dehqonlar
B
Kohinlar
C
Harbiylar
D
Hunarmandlar
22
. Sof temir tabiatda kamyob metal bo‘lgani uchun undan dastlab nimada foydalanishgan?
A
Qurilishda
B
Qurol-yarog‘ yasashda
C
Mehnat qurollari yasashda
D
Zeb-ziynat yasashda
23
. O‘rta Osiyoda temir asriga o‘tish davrida jamiyat tuzilishini ketma-ketlikda belgilang. 1.“dax’yu” 2.“vis” 3.“nmana” 4.“zantu” 5.“varzana”
A
1, 2, 3, 4, 5
B
3, 2, 5, 4, 1
C
3, 2, 4, 5, 1
D
2, 4, 5, 3, 1
24
. Temir davrida jamiyat qanday tamoyil asosida yashay boshlagan?
A
Harbiy aristokratiya
B
Harbiy demokratiya
C
Urug‘-qabila
D
Ibtidoiy demokratiya
25
Mehnat qurollarining temirdan yasalishi nimaning rivojiga ta’sir qildi?
A
Qurilish
B
Dehqonchilik
C
Metallurgiya
D
Hunarmandchilik
26
. Doimiy harbiy to‘qnashuvlar sharoitida ... paydo bo‘ldi.
A
Davlat paydo bo‘ldi
B
Qurol paydo bo‘ldi
C
Shaharlar paydo bo‘ldi
D
Qabilalar ittifoqi paydo bo‘ldi
27
Bronzadan yasalgan qozon nechanchi asrga oid?
A
Mil. avv. VII-V asrlar
B
Mil. avv. IX -VIII asrlar
C
Mil. avv. VIII-VII asrlar
D
Mil. avv. VI-V asrlar
28
. Temirdan yasalgan buyumlar qaysi fir’avn maqbarasidan topilgan?
A
Amenxatep
B
Tutanxamon
C
Ramzes
D
Tutmos
29
. Nima uchun bir qancha qabilalar "dah'yu" ga uyushishgan?
A
Sug‘orish ishlarini yaxshilash uchun
B
O‘z hududini himoya qilish uchun
C
Savdodan ko‘p foyda olish uchun
D
Yangi yerlarni bosib olish uchun
30
. Temirdan birinchi bo‘lib nechanchi asrlarda foydalana boshlaganlar?
A
Mil. avv. XV- XIV asrlarda
B
Mil. avv. XVI-XV asrlarda
C
Mil. avv. XIV- XIII asrlarda
D
Mil. avv. XIII-XII asrlarda