Tarix
1
.... - birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog‘larga ega bo‘lgan qarindoshlar jamoasidir?
A
Qabila
B
To‘da
C
Urug‘
D
Davlat
2
. Quyidagi qaysi asarda o‘lkamiz qadimgi aholisi to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi ?
A
“Geografiya”
B
“Behistun bitiklari”
C
“Tarix”
D
“Tarixiy yilnomalar”
3
. "Avesto" da yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari- ... aholisi madaniyatlari to‘g‘risida hikoya qilinadi? 1. So‘g‘diyona 2. Midiya 3. Xorazm 4. Parfiya 5. Baqtriya 6. Marg‘iyona
A
1, 2, 3
B
4, 5, 6
C
2, 4, 6
D
1, 3, 5
4
. Tosh davrining bosqichlarini ketma-ketlikda joylashtiring?
A
Mezolit-Poleolit-Eneolit-Neolit
B
Paleolit-Mezolit- Neolit-Eneolit
C
Neolit-Eneolit- Paleolit-Mezolit
D
Eneolit-Neolit- Mezolit- Paleolit
5
. Ilk paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil. avv. 1 mln 100 ming yilliklar
B
Mil. avv. 4 mln 400 ming yilliklar
C
Mil. avv. 2 mln 200 ming yilliklar
D
Mil. avv. 3 mln 300 ming yilliklar
6
. Jahondagi barcha xalqlar tarixi nimadan boshlangan?
A
Qabilachilik tuzumi
B
Urug‘chilik tuzumi
C
Ibtidoiy jamoa tuzumi
D
Feodal tuzumi
7
. Kvint Kursiy Ruf qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
IV asr. Qadimgi Misr tarixchisi
B
II asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
C
III asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
D
I asr. Qadimgi Rim tarixchisi
8
. Patriarxat bu?
A
Katta oila
B
Ona urug‘i
C
Juft oila
D
Ota urug‘i
9
. Quyidagilardan qaysi birida qadimgi odamlarning kata jamoasi mujassam bo‘lgan?
A
Qabila ittifoqi
B
Ibtidoiy to‘da
C
Feodal tuzum
D
Urug‘ jamoasi
10
. “Aleksandrning harbiy yurishlari” asari yunoncha atalishi qanday?
A
“Aleksandr anabasisi”
B
“Aleksandr derbisi”
C
“Aleksandr urubanans”
D
“Aleksandr aressiyasi”
11
. So‘ngi paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil.avv 40 – 12 ming yilliklar
B
Mil.avv. 100 – 40 ming yilliklar
C
Mil.avv. 1 mln – 100 ming yilliklar
D
Mil. Avv. 100 – 12 ming yilliklar
12
. O‘rta tosh davri bu?
A
Mezolit
B
Eneolit
C
Neolit
D
Paleolit
13
. Makedoniyalik Aleksandrning O‘rta Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan asar va u kimniki?
A
"Makedoniyalik Aleksandr tarixi", Kvint Kursiy Rufniki
B
"Aleksandrning harbiy yurishlari", Arrianniki
C
" Aleksandr yurishlari tarixi", Arrianniki
D
"Aleksandrning yurishi", Arrianniki
14
. Yangi tosh davri nima deb atalgan?
A
Paleolit
B
Mezolit
C
Neolit
D
Eneolit
15
Qadimgi odamlarning qoldiqlari (skelet va boshchanoq) ni sinchiklab tekshirib ko‘rgan ... ularning tashqi ko‘rinishini qaytadan yaratishga, ming yillar davomida kishilarning tashqi qiyofasida ro‘y bergan o‘zgarishlarni nazardan o‘tkazishga harakat qiladilar?
A
Antropologlar
B
Etnograflar
C
Arxeologlar
D
Lingvistlar
16
. Gerodot qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
Mil. avv. VIII asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
B
Mil. avv. V asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
C
Mil. avv. VI asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
D
Mil. avv. VII asr. Qadimgi Rim tarixchisi
17
. Gerodot qanday asar yozgan?
A
"Tarixiy yilnomalar"
B
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
C
"Tarix"
D
"Geografiya"
18
. Kimlar qadim o‘tgan zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar?
A
Antropologlar
B
Lingvistlar
C
Etnograflar
D
Arxeologlar
19
O‘rta Osiyo tarixi bo‘yicha eng qadimgi manba?
A
"Bibliya"
B
"Injil"
C
"Avesto"
D
"Qur'on"
20
Matriarxat bu?
A
Ona urug‘i
B
Ota urug‘i
C
Katta oila
D
Juft urug‘i
21
. Ko‘hna qadamjolarni qazish chog‘ida arxeologlar qayerlik hunarmandlar tomonidan tayyorlangan sopol va metall idishlar, zargarlik buyumlarini topishgan? 1. Misr 2. Xitoy 3. Yunoniston 4. Hindiston 5. Eron 6. Mesopotamiya
A
4, 5, 6
B
1, 2, 3
C
1, 3, 5
D
2, 4, 6
22
. Qadimgi tosh davri bu?
A
Mezolit
B
Eneolit
C
Paleolit
D
Neolit
23
. Quyidagi qaysi voqeadan keyin jamoadagi yetakchilik asta-sekin erkak kishiga o‘ta boshlaydi?
A
Metallurgiya rivoji
B
Tevarak atrof haqida bilimlar boyib borishi
C
Buyuk muzlik davri boshlanishi
D
mehnat qurollari va xo‘jalik shakllari takomillashuvi
24
. ... - turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasidir?
A
Urug‘ jamoasi
B
Ibtidoiy to‘da
C
Feodal tuzum
D
Qabila ittifoqi
25
. Behistun yozuvlarida qaysi davlatlar sanab o‘tiladi? 1. So‘g‘diyona 2. Midiya 3. Xorazm 4. Parfiya 5. Baqtriya 6. Marg‘iyona
A
1, 3, 6
B
2, 4, 6
C
1, 3, 5
D
2, 4, 5
26
. Arrian qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
II asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
B
I asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
C
III asr. Qadimgi Rim tarixchisi
D
IV asr. Qadimgi Misr tarixchisi
27
. Kimlar hozir ham barhayot qabilalar va xalqlarni, qadimgi odamlarning saqlanib qolgan ko‘pgina udumlari, xo‘jalik va madaniyat an'analarini o‘rganadilar?
A
Antropologlar
B
Lingvistlar
C
Arxeologlar
D
Etnograflar
28
Insoniyat tarixining boshlang`ich davri bo‘lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo‘lgan, hamma baravar ishlagan, bu davr qanday ataladi?
A
Qabilachilik tuzumi
B
Urug‘chilik tuzumi
C
Ibtidoiy jamoa tuzumi
D
Feodal tuzumi
29
O‘zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o‘rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan. O‘lkamizdagi o‘sha davrlarga oid ko‘hna qadamjolarni o‘rganish chog‘ida arxeologlar qaysi o‘lkalarning hunarmandlari tomonidan tayyorlangan sopol va metall idishlar, zargarlik buyumlarini topishgan?
A
Hindiston, Arabiston va Kichik Osiyo
B
Hindiston, Xitoy va Vizantiya
C
Hindixitoy, Eron va Mesopotamiya
D
Hindiston, Eron va Mesopotamiya
30
. Quyidagi qaysi asarda O‘rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma’lumotlar beriladi?
A
“Tarixiy yilnomalar
B
“Makedoniyalik aleksandr tarixi”
C
“Tarix”
D
“Geografiya”
31
. Strabon qanday asar yozgan?
A
"Tarixiy yilnomalar"
B
"Geogafiya"
C
"Tarix"
D
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
32
. Qadimgi manbalarning qaysi birida O‘lkamizning qadimgi tarixiy viloyatlari Baqtriya, So‘g‘diyona, Xorazm aholisi madaniyati to‘g‘risida hikoya qilinadi.
A
Avesto
B
Behistun yozuvlari
C
Gerodotning 'Tarix" asari
D
Sim Syan "Tarixiy yilnomalar"
33
Nimaning topilishi bilan olimlarga qadimgi ming yilliklar tarixini tiklash osonlashdi ?
A
tanga
B
yozma manba
C
moddiy manba
D
turor joy
34
. O‘rta paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil. Avv. 100 – 12 ming yilliklar
B
Mil.avv. 100 – 40 ming yilliklar
C
Mil.avv. 1 mln – 100 ming yilliklar
D
Mil.avv 40 – 12 ming yilliklar
35
. Arxeologlar insoniyat tarixini ibtidosini nima uchun "tosh davri" deb atashadi?
A
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagani uchun
B
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini suyakdan yasagani uchun
C
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini temirdan yasagani uchun
D
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini sopoldan yasagani uchun
36
Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarning...?
A
Davlat tuzumiga birlashuvi bo‘lgan
B
Feodal aloqalarga birlashuvi bo‘lgan
C
Urug‘ jamoasiga birlashuvi bo‘lgan
D
Ibtidoiy to‘daga birlashuvi bo‘lgan
37
. Strabon qachon yashagan va u qayerlik tarixchi va geograf?
A
Mil. avv. II asr. Misr tarixchisi va geografi
B
Mil. avv. I asr oxiri Yunon tarixchisi va geografi
C
Mil. avv. I asr. Rim tarixchisi va geografi
D
Mil. avv. IV asr. Xitoy tarixchisi va geografi
38
Nima sabab bilan eng qadimgi urug`chilik tizimi ham yakunlandi?
A
Paleolit davriga o‘tish bilan
B
Mezolit davriga o‘tish bilan
C
Patriarxatga o‘tilishi bilan
D
Matriarxatga o‘tilishi bilan
39
Tarixda manbalar necha turga bo‘linadi? 1. Arxeologlar manbalar 2. Antropologlar manbalar 3. Yozma manbalar 4. Etnograflar manbalar 5. Moddiy manbalar 6. Lingvistik manbalar
A
3, 5
B
1, 3
C
4, 6
D
1, 2
40
. Insoniyat tarixida patriarxat bilan …
A
eng qadimgi urug‘chilik tuzumi ham nihoyasiga yetdi
B
ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka o‘tish amalga oshdi
C
ibtidoiy jamoa tuzumi ham o‘z nihoyasiga yetdi
D
buyuk muzlik davri ham o‘z nihoyasiga yetdi
41
. Kvint Kursiy Ruf qanday asar yozgan?
A
"Geografiya"
B
"Makedoniylik Aleksandr tarixi"
C
"Tarix"
D
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
42
. Mis-tosh davri bu?
A
Neolit
B
Mezolit
C
Eneolit
D
Paleolit
43
. "Tarix" asari necha kitobdan iborat?
A
9
B
12
C
10
D
11
44
. “Eneus” so‘zi qaysi tildan olingan?
A
Ingliz
B
Sanskrit
C
Lotin
D
Yunon
45
Behistun qoyalari qayerda joylashgan?
A
Erondagi Hamadon shahrida
B
Erondagi Kirmonshoh shahrida
C
Erondagi Mozandaron shahrida
D
Erondagi Persepol shahrida
46
. Behistun yozuvlari qaysi hukmdor buyrug‘i bilan yozilgan?
A
Kir II
B
Kserks
C
Doro I
D
Kambiz